Hạt tiêu

Giá hạt tiêu dự báo duy trì ở mức thấp trong năm 2020

Giá hạt tiêu năm 2020 khó phục hồi sau khi suy giảm mạnh trong năm 2019 do dư cung. Nhu cầu hạt tiêu tại các nước tiêu dùng lớn vẫn chưa có dấu hiệu tăng trưởng mạnh. Năm 2020, sản xuất hạt tiêu Việt Nam được cho là sẽ bội thu do diện tích trồng hạt tiêu tăng vọt trong năm 2017.
Hạt tiêu

Giá hạt tiêu dự báo duy trì ở mức thấp trong năm 2020

Giá hạt tiêu năm 2020 khó phục hồi sau khi suy giảm mạnh trong năm 2019 do dư cung. Nhu cầu hạt tiêu tại các nước tiêu dùng lớn vẫn chưa có dấu hiệu tăng trưởng mạnh. Năm 2020, sản xuất hạt tiêu Việt Nam được cho là sẽ bội thu do diện tích trồng hạt tiêu tăng vọt trong năm 2017.